Wie zijn wij

Ik ben Leonie Verhulst, GZ psycholoog en Orthopedagoog-Generalist. In 2016 heb ik Praktijk Effe Anders opgericht.

In mijn werk vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij de jeugdige en zijn ouders zodat zij weer zonder mijn inzet verder kunnen. Samen met de jeugdige en zijn ouders kijk ik naar mogelijkheden en bied ik maatwerk.  Het werken vanuit een holistische blik vind ik belangrijk. Hierdoor kijk ik naar meerdere levensgebieden, maar ook binnen het kind naar meerdere domeinen (motoriek, sociaal, communicatie, etc.). Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van de jeugdige en zijn ouders maak ik gebruik van verschillende materialen zoals spelletjes, speelgoed, etc. Ik zet veel verschillende manieren / middelen/ interventies in, zodat de behandeling niet alleen bestaat uit praten over maar ook ervaren/doen/oefenen.

Vanuit cliënten wordt aangegeven dat ze mijn geduld erg fijn vinden. Ik stel ze op hun gemak, ben motiverend, vragen kunnen gesteld worden, ze worden serieus genomen en ik zoek steeds naar mogelijkheden.

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en  woensdag.

Registraties:
 – Orthopedagoog Generalist (BIG registratienummer: 99912649021)
 – Gezondheidszorg Psycholoog (BIG registratienummer 59912649025)
 – EMDR Practitioner
 – NIP en NVO geregistreerd supervisor
 – Lidmaatschap beroepsvereniging NVO (8097/ B0732)
 – Persoonlijke AGB-code: 94061900

Contactgegevens:
 – Telefoonnummer: 06-87527857
 – Emailadres: Leonie.Verhulst@praktijkeffeanders.nl

Ik ben Maike Smeets, GZ-psycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
Sinds november 2022 werk ik bij Praktijk Effe Anders.

In het werken vind ik het belangrijk om zo goed mogelijk de vertaling te maken naar het dagelijks leven van de jeugdige en samen te kijken wat nodig is om zowel de jeugdige als ouders weer op weg te helpen. In de behandeling maak ik onder andere gebruik van Cognitieve Gedragstherapie en EMDR.

Naast Praktijk Effe Anders werk ik binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. In de afgelopen jaren heb ik tevens in de basis en specialistische GGZ gewerkt, zowel met jeugdigen als volwassenen.

Mijn werkdag is op woensdag.  

Registraties:
 – Gezondheidszorgpsycholoog: (BIG registratienummer: 49928607925)
 – Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP :Lidmaatschap NIP (214309)
 – Persoonlijke AGB-code: 94108753

Contactgegevens:
 – Telefoonnummer: 06-81740728
 – Emailadres: Maike.Smeets@praktijkeffeanders.nl

Ik ben Amber Verheuvel, Masterstudent kind- en jeugdpsychologie aan de universiteit van Tilburg.  Van januari tot en met september 2024 loop ik stage bij de Praktijk Effe Anders.

Mijn interessegebied ligt bij de doelgroep kinderen en jongeren, omdat ik het belangrijk vind om deze doelgroep te helpen. Zeker in de huidige tijd, waarin er steeds meer verlangd wordt van kinderen en jongeren.

Ik geloof dat elk kind individuele aandacht en op maat gemaakte hulp verdient, zodat er binnen systemen, zoals het gezin en school en binnen onze maatschappij weer ruimte ontstaat om zich verder te ontwikkelen. Op die manier kunnen kinderen hun levens op een voor hen wenswaardige manier inrichten en uitgroeien tot de personen die ze willen en kunnen zijn.

Collega’s en vrienden omschrijven mij als: vriendelijk, zorgzaam, teamspeler en proactief. Zij vinden dat ik goed kan luisteren, een vertrouwd gevoel uitstraal en altijd met een open blik naar een situatie kan kijken. Met deze eigenschappen hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan de praktijk.

Ik zal stage lopen op maandag, dinsdag en woensdag

Contactgegevens:
Emailadres: Amber.Verheuvel@praktijkeffeanders.nl

Aanmelden en kosten

Aanmelden bij Praktijk Effe Anders kan zowel via mail als middels het contactformulier. Na de aanmelding volgt (als u aan de beurt bent) een intakegesprek. Afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige zal het intakegesprek met de jeugdige en/ of ouders plaatsvinden. In het intakegesprek bespreken we welke hulpvraag er is en welke inzet vanuit de praktijk verwacht wordt. Ook wordt besproken wat de praktijk wel en niet kan bieden, hoe er met informatie omgegaan wordt,  wat de verwachtte kosten zijn, etc.  De vervolgafspraken bestaan uit 45 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd.

Kosten:
Praktijk Effe Anders is gecontracteerd bij de BAR gemeente voor jeugd basisGGZ. Een arrangement kan:
 – Vanuit de praktijk bij de BAR gemeente aangevraagd worden, als er een verwijsbrief van een arts (huisarts, Jeugdarts, etc.) is.
 – Via het wijkteam afgegeven worden (via ZIN of PGB).

Als er geen arrangement geregeld kan worden, kan de inzet ook door ouders zelf betaald worden. De kosten zijn afhankelijk van de benodigde inzet. Voor recente tarieven kan het beste contact opgenomen worden.
Bij afspraken op een andere plek dan de praktijkruimte worden reiskosten en reistijd als volgt in rekening gebracht: reistijd wordt als behandeltijd verrekend.

Als er alleen enkelvoudig intelligentie onderzoek nodig is, dan wordt de volgende prijs gehanteerd €735. In deze totaalprijs zit:
 – Afname van een leeftijdsadequate intelligentietest (Bijv. IDS-2).
 – Handelingsgericht verslag, waarin de uitkomsten van de intelligentietest beschreven staan met sterkte en zwakte analyse.
 – Ouders krijgen het verslag.
 – Het verslag wordt met ouders en jongeren/ kind besproken.

Voor een training vanuit de praktijk, kan het beste contact opgenomen worden met de praktijk, zodat er op basis van de vraag een offerte gemaakt kan worden.

Supervisie wordt individueel of in een groep gegeven. De kosten zijn dan:.
 – Individueel €105 per uur waarvan 45 minuten directe supervisie en 15 minuten voorbereiding.
 – Vaak bestaan sessies uit 90 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd voor €210.
 – Groep 3 personen: 90 minuten directe tijd en 30 minuten indirecte tijd €480 (€80 per persoon per uur).

Praktijk Effe Anders werkt in een constructie hoofd-/ onderaanneming voor behandeling en diagnostiek voor perceel ambulante jeugdhulp voor jeugd met een verstandelijke beperking en/ of stoornis samen met De Zorgnijverij.

Praktijk Effe Anders werkt samen met Praktijk voor Kinder en Jeugd Psychiatrie (PKJP). De samenwerking heeft tot bundeling en uitwisseling van kennis geleid op het gebied jeugd SGGZ. Voor medicatiebehandeling werkt Praktijk Effe Anders samen met andere lokale partijen als PKJP en kinderartsen van Alles Kits.

Praktische informatie

Privacy

We hechten veel waarde aan je privacy. In ons Privacy-beleid staat uitgebreid beschreven hoe we hiermee omgaan en wat je rechten zijn. Download hier.

Belangrijk

Als je een klacht hebt, neem dan direct contact met ons op. Mochten we er niet uitkomen, dan kan een klachtenfunctionaris ingeschakeld worden.

Registraties

AGB praktijk: 94-061900.    KvK nummer: 61975990

Scroll to Top

Behandeling

Algemeen:

 • Binnen de praktijk bied ik zowel behandeling als diagnostiek aan voornamelijk kinderen van 2 tot 18 jaar. De meeste kinderen die op dit moment komen hebben de basisschoolleeftijd tot en met klas 1-2 middelbare school. De kinderen en jongeren zitten op regulier onderwijs, cluster onderwijs en soms hebben ze dagbesteding zoals op een KDC/ AC.

Onderzoek:

 • Binnen de praktijk doe ik diverse soorten onderzoeken zoals onderzoek naar ontwikkelingsachterstand, ontwikkelingsproblemen met een meer biologische oorsprong zoals bijv. ADHD, autisme, , onderzoek naar problemen t.g.v. pedagogische/ opvoedmoeilijkheden, etc.
 • Onderzoek is handelingsgericht. Hierdoor is de diagnostiek niet op zichzelf staand, maar altijd bedoeld om een situatie te verbeteren, inzicht te geven, probleem op te lossen.

Behandeling:

 • Ik geef behandeling aan het kind en neem hierin zo veel mogelijk ouders al dan niet via ouderbegeleiding mee.
 • Systeemgericht werken (systemische blik) vind ik belangrijk in de behandelingen. Hierdoor wordt naast het kind en ouders ook de context van school actief betrokken.
 • De behandelingen zijn gericht op omgaan met knelpunten vanuit ADHD/ Autisme/ hechting/ trauma/ scheiding/ etc.
 • Psycho educatie en mediatietherapie wordt ingezet waar nodig.
 • In de behandelingen pas ik maatwerk toe. Dat wat dit kind, dit gezin nodig heeft (op basis van hun hulpvraag) om weer zelf verder te kunnen is dan het uitgangspunt

Aanvullend:

 • Ik ben GZ psycholoog en orthopedagoog generalist en heb veel ervaring binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking opgedaan. Dit werkveld heeft ertoe geleid dat ik breed kijk naar hulpvragen/gedrag en dat ik in de behandeling datgene biedt wat nodig is. Dit houdt in dat ik naast protocollen vooral eclectisch te werk ga.
 • Het werken vanuit een holistische blik vind ik belangrijk. Ik kijk naar meerde levensgebieden, maar ook binnen het kind naar meerdere domeinen (motoriek, sociaal, communicatie, etc.).
 • Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het kind/ de hulpvraag maak ik gebruik van verschillende materialen zoals spelletjes, speelgoed, etc.
 • Ik zet veel verschillende manieren / middelen/ interventies in, zodat de behandeling niet alleen bestaat uit praten over maar ook ervaren/doen/oefenen. 
 • Daar waar nodig vraag ik extern advies en betrek in andere deskundigheden bij een gezin. Hierdoor ontstaat er samenwerking met meerdere professionals rondom een kind/gezin. Zodra het kan probeer ik af te schalen en ook daarvoor netwerk ik.
 • Ik werk met enkele andere zorgaanbieders al dan niet via onder aannemerschap samen.
 • Ik sta open voor nieuwe uitdagingen.
 • Op dit moment is de praktijk een eenmanszaak. In de nabije toekomst wil ik uitbreiden naar een team van deskundigen.
 • Vanuit de praktijk geef ik supervisie aan pedagogen, psychologen, zowel voor herregistratie als op persoonlijke wens.

Persoonlijk

 • Vanuit cliënten wordt aangegeven dat ze mijn geduld erg fijn vinden
 • Ook geven ze aan dat ik ze op hun gemak stel en echt intrinsiek geïnteresseerd ben in het kind.
 • Vragen kunnen gesteld worden en ik neem ze serieus en mee in de behandeling.
 • Ik ben motiverend, zoek steeds naar mogelijkheden.
 • Het werken met materialen wordt ook erg gewaardeerd
 • In samenwerking met anderen vind ik het belangrijk dat er gelijkwaardig met elkaar om gegaan wordt en deskundigheid van elkaar benut wordt.
 • Tegelijk vind ik het belangrijk om zelf, maar ook als de ander oprecht nieuwsgierig is.
 • Ik heb een analytische blik, zie verbanden en kan die tussen verschillende disciplines bespreekbaar maken zodat op elkaar afgestemd kan worden.
 • Ik sta open voor sparren, geef grenzen aan en kan regievoeren, zodat in een samenwerking de ander weet wat hij aan mij heeft

Contra-indicatie voor inzet vanuit de praktijk:

 • Zodra een hulpvraag 24 uurs zorg/ inzet / bereikbaarheid of opname vraagt.
 • Crisisgevoelige hulpvragen
 • Als er meerdere disciplines ingezet moeten worden.
 • Ook moet de inzet binnen 3x basis arrangement voldoende op kunnen leveren.
 • Medicatie vragen

Klacht

Als u niet tevreden bent over uw traject, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met ons bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw traject niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • U kunt advies en ondersteuning krijgen van Zorgbelang Nederland. Dit is een onafhankelijke organisatie die u de weg wijst en helpt bij het indienen van uw klacht. Het telefoonnummer is 0900-243 70 70. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.zorgbelang-nederland.nl
 • Ook kunt u een klacht indienen bij een tuchtcollege. Op de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl  kunt u het adres vinden van het regionaal tuchtcollege in uw regio. Het tuchtrecht is er om de kwaliteit van de gezondheidszorg te beschermen. De patiënt kan geen schadevergoeding vragen aan het tuchtcollege.
 • De NVO vindt het van groot belang dat haar leden zich in hun beroepsmatig handelen laten leiden door de beroepscode van de vereniging. Om de kwaliteit van het beroepsmatig handelen te bewaken en te verbeteren moet dit handelen getoetst kunnen worden. De NVO heeft hiervoor twee tuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep.Zij hebben beide een onafhankelijke positie binnen de vereniging en ten opzichte van elkaar.Wanneer iemand van mening is dat een NVO lid in het beroepsmatig handelen in strijd heeft gehandeld met de beroepscode, kan hierover een klacht ingediend worden bij het College van Toezicht. Het College van Toezicht beoordeelt de klacht en doet naar aanleiding hiervan uitspraak. Wanneer de klacht gegrond is kan het College van Toezicht een maatregel opleggen.